TELE MEDICINE
บริการวีดีโอคอลกับคุณหมอ จาก See Doctor Now
สนใจบริการ คลิกเลย!
จุดเด่นของบริการ
สะดวกในการเข้าถึงคุณหมอ ให้บริการได้ครอบคลุมทุกที่ผ่านวีดีโอคอล
ลดค่าใช้จ่ายในการมาโรงพยาบาลและการเดินทาง
ปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ
รายละเอียดของบริการ
วิธีการและขั้นตอนในการรับบริการ
{{getVideoCallText('allianz').title}}
{{getVideoCallText('allianz').line1}}
{{getVideoCallText('allianz').count}}
{{getVideoCallText('allianz').desc}}
{{getVideoCallText('allianz').btn_text}}
{{getVideoCallText('healthyliving').title}}
{{getVideoCallText('healthyliving').line1}}
{{getVideoCallText('healthyliving').count}}
{{getVideoCallText('healthyliving').desc}}
{{getVideoCallText('healthyliving').btn_text}}
อัตราค่าบริการ
ประเภทแพทย์ ลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา สมาชิก HEALTHY LIVING
แพทย์ทั่วไป 190 บาทต่อครั้ง 250 บาทต่อครั้ง
แพทย์เฉพาะทาง (ที่มีประสบการณ์ < 12ปี) 250 บาทต่อครั้ง 250 บาทต่อครั้ง
แพทย์เฉพาะทาง (ที่มีประสบการณ์ > 12ปี) 350 บาทต่อครั้ง 350 บาทต่อครั้ง
*สำหรับ IOS บริการวิดีโอคอลกับคุณหมอรองรับการใช้งานบน IOS 11 ขึ้นไป และตั้งค่าบราว์เซอร์เป็นซาฟารี
วีดีโอคอลกับคุณหมอ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
ประวัติการใช้บริการ

นัดคุณหมอเวลา {{getTimeDoctorService(item)}}

{{getDateDoctorService(item, true)}}
รายละเอียด
ไม่พบข้อมูล
{{ (isLanguageEng()? service_header.en : service_header.th) || "แบบประกันที่ครอบคลุมบริการ" }}
{{item.line1}}
{{item.line2}}
รายละเอียดเพิ่มเติม
{{(isLanguageEng()? recommend_header.en : recommend_header.th) || "บทความแนะนำ"}}
{{item.line1}}
อ่านต่อ
{{getDoctorDisplayNmae()}}
ตำแหน่ง
{{doctor.DoctorCaption || ""}}

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
{{doctor.DoctorCaption2 || ""}}

สาขาวิชาชีพที่ตรวจ
{{doctor.DoctorCategories.join("/") || ""}}

ระดับการศึกษา/ประวัติการศึกษา
{{doctor.DoctorDegree || ""}}
{{getGotoTop()}}
{{lbl.lbl.back_to_hl}}